שליחת הצעה לספר

  • נא לציין שם הספר/שם הסופר
  • צטטו שני משפטים מן הספר וכתבו את המלצכתם.
  •